výbor asociace

MGR. ANNA ŠOURKOVÁ

MGR. ANNA ŠOURKOVÁ

Farářka Českobratrské církve evangelické, předsedkyně ANK.

Vystudovala jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Po dlouhé životní praxi ve velké farářské rodině a po dvou letech práce na sboru pracuji jako nemocniční kaplanka v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2. Mám za sebou supervizní výcvik pro faráře Českobratrské církve evangelické, Kurz krizové intervence, v současné době dokončuji psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese pořádaný Diakonií. Vzdělávání stávajících i budoucích nemocničních kaplanů považuji za nesmírně důležité, stejně jako vytváření podmínek pro reflektování a sdílení kaplanských zkušeností. Proto bych chtěla v ANK pomáhat s budováním struktury, která by to umožňovala a prostředkovala.

MJR. MGR. JAN BLAŽEK

MJR. MGR. JAN BLAŽEK

Vojenský kaplan Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, místopředseda ANK

Narozen dne 16.12.1960 ve Šternberku, od roku 1985 je duchovní Českobratrské církve evangelické. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci studoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Po promoci (1985) absolvoval základní vojenskou službu v Chotěboři (1986-88). Po vojně nastoupil jako vikář, později farář sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci. S manželkou Drahomírou mají 4 děti.

Vít Metoděj Kout

MGR. ET MGR. VÍT METODĚJ KOUT

Je absolventem magisterského oboru pravoslavné teologie na HTF UK v Praze a navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK v Praze. Roku 2011 byl jmenován duchovním správcem pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Od roku 2013 působí jako smluvní dobrovolný kaplan v Chebské nemocnici, od roku 2015 je tajemníkem pravoslavné církve pro nemocniční kaplany a dále spolupracujícím kaplanem pro pastoraci pravoslavných věřících ve věznici Kynšperk nad Ohří.

Matěj Hájek, ThD.

Matěj Hájek, ThD.

 

Po konverzi ve středoškolském věku vystudoval jednooborovou evangelickou teologii (ETS Praha, ETF UK) a pokračoval postgraguálně v oboru religionistika (epistemická role imaginace v díle C.S. Lewise a O. Barfielda). Pracoval jako vikář a kazatel v Církvi bratrské po dobu 10 let. V návaznosti na manželskou krizi farářskou službu opustil. Pracoval poté v sociálních službách jako osobní asistent, aktivizační pracovník (Diakonie Církve bratrské - lidé s kombinovaným postižením), psycho-sociální pracovník (Letní dům, z.ú. - děti a dospívající vyrůstající v ústavní péči). Od zimy 2016 působí jako nemocniční kaplan (dříve nemocnice Na Bulovce, nyní ÚHKT Praha), od zimy 2018 také jako kaplan v mobilním hospicovém zařízení (Cesta domů). Je rozvedený, má 4-letou dceru Anežku, žije v Praze. 

Mgr. Ing. Henrieta Tresťanská

 

Mgr. Ing. Henrieta Tresťanská

Narodila se ve městě Fiľakovo na Slovensku. Po maturitě na gymnáziu v Lučenci vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, obor systémové inženýrství a informatika. Ve zmíněném oboru pracovala až do roku 2007. Dálkově absolvovala studium na Husitské teologické fakultě, přijala svátost kněžství a od roku 2007 pracovala jako farářka CČSH ve Frýdlantu v Čechách. Kromě své náboženské obce působila také v Domově U Spasitele a v Domově pro seniory v Jindřichovicích pod Smrkem, vedla kroužek dětí z dětského domova a docházela do nemocnice za věřícími. V roce 2018 absolvovala kurz nemocničního kaplana na ETF. Od dubna 2018 působí jako farářka v NO CČSH v Ústí nad Labem. Od podzimu 2018 také jako nemocniční kaplanka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.