Odborná konference s mezinárodní účastí

PROGRAM  čtvrtek 25. 10. 2018

8:00 – 8:50                  REGISTRACE 

9:00 – 9:30                  ZAHÁJENÍ KONFERENCE 


JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol
Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol
Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D., koordinátorka spirituální péče

Moderuje Mgr. Pavel Pokorný

9:30 – 12:30               PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK  I

Hosté z Velké Británie a Irska

Dr. John Geater, MBE                                               Rezervovaná přednáška

Dr. Alison Gray, MMedSci FRCPsych.                     Odolnost a spiritualita

Revd. Dr. Daniel Nuzum, Ph.D.                                Truchlení při perinatální ztrátě dítěte a paliativní péče

Je zajištěn simultánní překlad z anglického jazyka do českého.

12:30 – 13:00             EKUMENICKÁ POBOŽNOST 
13:00 – 13:45              OBČERSTVENÍ

13:45 – 16:30              PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK  II

 Nemocniční duchovní

Mgr. Matěj Hájek, Th.D.                                              Kaplanská služba ve zdravotnictví
                                                                                    Podněty z evropského setkání kaplanů 2018

Mgr. Jakub Formánek  Ph.D.                                      Role duchovního v současném světě

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D.                                   Pozitivní vliv duchovní péče na pacienty

Mgr. Simona Tesařová                                                Tiché hlasy v Prostoru ticha

Moderuje Mgr. Marta Zemánková

16:30                           UKONČENÍ – PODĚKOVÁNÍ


17:00                  Po skončení programu se v přilehlých prostorách bude konat
                           Výroční členská schůze Asociace nemocničních kaplanů.
                            
Schůze je veřejná.

 

PROGRAM  pátek 26. 10. 2018

 8:00 – 8:50                  REGISTRACE  (kinosál, budova ředitelství, 2.patro)

 9:00 – 12:00                PRACOVNÍ SEMINÁŘ            Soucit bez vyhoření

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Dr. John Gaeter, MBE

Je zakládajícím členem PRIME (Partnerships in International Medical Education), v současnosti její ředitel,

a člen Intenational Strategy Group.

Jako praktický lékař se angažoval ve vzdělávacích kurzech pro praktické lékaře, vzdělávání školitelů
a v postgraduálních studijních lékařských programech. Intenzivně učil od jejího založení nejen v PRIME,
ale i v jiných agenturách, včetně USAID, DFID a UNICEF, a v postgraduálních kurzech pro lékaře, studenty
či jiné zdravotnické profesionály v Evropě, Africe a jižní Asii. V roce 1999 mu bylo uděleno vyznamenání
za služby pro postgraduální lékařské vzdělávání Univerzitou v Londýně a v roce 2006 Řád britského impéria (MBE). Byl před  deseti lety při zakládání spirituální péče ve FN Motol.
 

Dr. Rachel Hennessy, FRCPsych.

Vyškolená v psychiatrii v St Georges Hospital Londýn a od roku 1995 ustanovená jako poradní psychiatrička (konzultant) v Surrey and Borders NHS Trust. V letech 2010 – 2016 pracovala jako vedoucí lékařka Surrey and Borders NHS Trust a současně poskytovala sekundární služby pro duševní zdraví obyvatel oblasti jižní Anglie. V roce 2010 byla zvolená za člena Royal College of Psychiatrists. Od roku 2017 je členkou dozorčí rady PRIME.

Dr. Hennessy úzce spolupracuje s kaplanským týmem, přičemž v současnosti pracuje na projektu nazvaném „Soucit bez vyhoření“ (ve spolupráci s PRIME). PRIME pracuje na programu, který je zaměřený na zapojování zdravotnického i nezdravotnického personálu v nemocnicích do prozkoumávání tématu soucitu nastoleného do jejich práce.

Téma: „Soucit bez vyhoření“ je zaměřen na způsob práce medicínských a ošetřovatelských týmů v nemocnicích, zejména na jejich větší vybavenost soucitem a zvládaní vysokého stupně vyhoření v anglických nemocnicích.

 

Dr. Alison Gray MMedSci, FRCPsych.

Je psychiatrička a farářka anglikánské církve. Vyučuje na univerzitě v Birminghamu.

V současné době předsedá zvláštní zájmové skupině zabývající se duchovními otázkami (Spirituality Special Interest Group na Royal College of Psychiatrists).

Téma: „Odolnost a spiritualita" v kontextu schopnosti odolat životnímu stresu tak, že stres posílí. Je to opak tvrdosti, kde stres zlomí. Každý jedinec má jinou míru „odolnosti“, a tedy míru schopnosti úspěšně řešit nepříznivé životní situace. Je to psychický proces vedoucí navzdory všem krizím osudu k získání psychické odolnosti a houževnatosti.

 

Revd. Dr. Daniel Nuzum, Ph.D.

Studoval na Papežské univerzitě v Irsku (Pontifical University, St Patrick’s College Maynooth). Působí jako nemocniční kaplan a supervizor Klinického pastoračního vzdělávání Univerzity v Corku (Irsko).

Na téže univerzitě absolvoval postgraduální studium. Přednáší na fakultě medicíny a zdraví pro pro oddělení porodnictví a gynekologie.

Téma: Ve svém příspěvku se bude zaměřovat na oblasti truchlení při perinatální ztrátě dítěte a paliativní péči.

Mgr. Jakub Formánek, Ph.D.

Vystudoval  Evangelickou teologickou fakulta UK, magisterský studijní program teologie a doktorské postgraduální studium. Zabývá se psychoterapií, koučováním, relaxační hypnózou a narativitou. Má desetiletou praxi jako nemocniční duchovní. Zájem: souvislost mezi psychologickou a spirituální péčí. 

Téma: Ve své přednášce vymezuji novou roli duchovního v současném světě. Zaprvé, ukáži historickým exkursem jdoucím od archaického šamanismu až k současnosti, v čem tkví historická aporie role duchovních jakožto kaplanů, kazatelů a kněží. Zadruhé, představím možnost nové role duchovních pro současnou dobu, která se jasně dává v prostředí nemocnice jakožto laboratoři lidského ducha, jako role doprovázejícího „šamana“ terapeuta – nemocničního duchovního ve spirituální péči.

 

Mgr. Matěj Hájek, Th.D.

Vystudoval jednooborovou evangelickou teologii (ETS Praha, ETF UK) a postgraduální studium v oboru religionistika. 10 let pracoval jako vikář a kazatel v Církvi bratrské. Od roku 2016 působí jako nemocniční kaplan (dříve nemocnice Na Bulovce, nyní ÚHKT Praha), a od roku 2018 také jako kaplan v mobilním hospicovém zařízení Cesta domů. 

Téma: Kaplanská služba v českém společenském kontextu prochází dynamickým vývojem. Hledáme kontury své role, vedeme rozhovor o identitě kaplana. Užitečným příspěvkem do tohoto rozhovoru je výměna zkušeností s kaplanskými pracovníky z jiných evropských zemí. Přednáška shrne podněty z nedávno proběhlého setkání kaplanů z celé Evropy (ENHCC 2018) a bude tak příspěvkem k pokračující diskuzi na dané téma. 

 

Mgr. Deborah Kamínská, Ph.D.

Vystudovala Evangelickou teologickou fakulta UK, doktorské postgraduální studium na 1. lékařské fakultě UK, obor psychoterapie. Absolvovala poradenský výcvik Logoterapie. Zajímá se o hebrejštinu, religionistiku, antropologii a zaměřuje se na bio-psycho-spirituální souvislosti lidského života. Má 10 let praxe v nemocnici jako nemocniční duchovní a 15 let praxe v poradenství.

Téma: Životní situace ovlivňují funkci našich tělesných systémů. Cílem sdělení je objasnit, co duchovní ve své osobě a poslání pacientovi přináší a jak tyto duchovní obsahy působí na pacientovo uzdravování.

 

Mgr. Simona Tesařová

Vystudovala Evangelickou teologickou fakulta UK, Psychoterapeutický kurz pro kaplany, dále absolvovala semináře na téma „Vina a odpuštění“. Má pastorační praxi při farářské službě ve sborech ČCE, pastorační praxi služby v psychiatrické léčebně v Bohnicích a v hospici Staré Bohnice. Od r. 2007 je kaplankou Vězeňské služby České republiky Praha - Pankrác.

Téma:  "Tiché hlasy v Prostoru ticha". Co nám prozrazují zápisy v knihách „proseb, modliteb a díků“ aneb poskytnutá zpětná vazba našich pacientů.

 FN Motol Pihlka Spirituln pe jen 2018                                  


Kategorie:
Konference
Datum:
čtvrtek, 25. říjen 2018 08:00 - pátek, 26. říjen 2018 12:00
Místo konání:
Fakultní nemocnice Motol - V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česko
Telefon:
224431051
Email:
Příloha

Všechny termíny:

  • Od čtvrtek, 25. říjen 2018 08:00 do pátek, 26. říjen 2018 12:00