stanovy

Stanovy spolku „Asociace nemocničních kaplanů, z.s.“

čl. I   Název a sídlo, působnost a charakter asociace

 1. Název spolku je: „Asociace nemocničních kaplanů, z.s.” (dále jen asociace)
 2. Sídlem asociace je: Donská 370/5, 101 00 Praha 10
 3. Asociace působí na celém území České republiky, asociace se nečlení na organizační jednotky (pobočné spolky).
 4. Asociace je společenství fyzických osob, které jsou svými církvemi pověřeny (ustanoveny) k duchovní službě ve zdravotnickém nebo na ně navazujícím zařízení, založené za účelem podpory a koordinace odborné přípravy a činnosti nemocničních kaplanů - poskytovatelů služby v oblasti spirituální, pastorační a náboženské péče (dále jen duchovní a pastorační péče) o pacienty, jejich blízké a o jejich pečovatele, zaměstnance i dobrovolníky v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních (dále jen zdravotnická zařízení).
 5. Asociace působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance církví a náboženských společností v ekumenickém duchu dle aktuálního znění Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví, která byla uzavřena mezi ČBK a ERC v České republice.

čl. II   Cíle činnosti
Cíle asociace jsou:

 1. definovat zásady a podmínky dobré profesionální praxe nemocničních kaplanů a podněcovat jejich profesionální rozvoj;
 2. poskytovat profesionální podporu kaplanům, ale i dobrovolníkům zapojených v programech duchovní a pastorační péče ve zdravotnických zařízeních;
 3. působit k šíření osvěty duchovní a pastorační péče, a to jak ve společnosti, tak ve všech typech zdravotnických zařízení;
 4. podporovat spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími duchovní a pastorační péči ve zdravotnictví, a to jak v České republice, tak v zahraničí;
 5. v ekumenickém duchu podporovat spojení s relevantními církevními grémii a společenstvími a udržovat aktivní vztahy s organizacemi sdružujícími vojenské a vězeňské kaplany a duchovními, kteří vykonávají pastorační službu ve složkách policie ČR;
 6. podporovat dialog s duchovními nekřesťanských světových náboženství, kteří poskytují duchovní péči ve zdravotnických zařízeních.

čl. III   Náplň činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům asociace.
 2. Hlavní formou dosahování cílů asociace je podpora vzdělání, osvěty a zabezpečení kvalitní profesionální duchovní a pastorační péče o nemocné, jejich blízké, zdravotnický personál a kaplany, zejména:
  1. ve spolupráci s teologickými fakultami, odbornými společnostmi a fundovanými odborníky organizovat vzdělávací kurzy pro kaplany a laiky;
  2. zajišťovat odbornou péči o kaplany, jejich koordinátory a dobrovolníky organizováním společných setkání a supervizí;
  3. prostřednictvím Ekumenické rady církví spolupracovat se všemi církvemi a udržovat ekumenického ducha;
  4. podporovat duchovní a pastorační péči jako integrální součást dobré péče o nemocné zveřejňováním objektivních poznatků, podporováním dobré praxe a garantováním její kvality;
  5. poskytovat profesionální poradenství zdravotnickým zařízením, jiným zdravotnickým subjektům a relevantním církevním grémiím a společenstvím;
  6. poskytovat radu a dávat reference církvím a kaplanům při smluvním vyjednávání;
  7. pomáhat ve vyjasňování případných nedorozumění a možného vzniku problémů mezi vedeními zdravotnických zařízení, popř. představiteli církví a kaplany;
  8. vydávat vhodné materiály určené nemocným a jejich rodinným příslušníkům a jiné materiály, které slouží k naplňování cílů sdružení;
  9. pečovat o dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do duchovní a pastorační péče, zajišťováním jejich vzdělání, supervize a podněcováním spolupráce s kaplany;
  10. podporovat setkávání kaplanů na celostátní, oblastní nebo místní úrovni.
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV   Členství v asociaci

 1. Členství v asociaci je řádné nebo přidružené. 
 2. Řádným členem asociace může být fyzická osoba poskytující duchovní a pastorační péči ve zdravotnických nebo na ně navazujících zařízeních, která se ztotožňuje s principy a cíli sdružení a je k této službě pověřena svojí církví.
 3. Přidruženým členem asociace může být fyzická osoba, která sice poskytuje duchovní a pastorační péči v nemocnicích, ale z osobních důvodů nemůže být řádným členem. Dále osoba, která prochází odbornou přípravou pro kaplanskou službu, dobrovolník, který se pod vedením kaplana podílí na duchovní péči v nemocnici, a osoba, která z objektivních důvodů nemůže po přechodnou dobu vykonávat přímou duchovní a pastorační péči.
 4. Přihlášku k řádnému i přidruženému členství přijímá výbor asociace. Pro přijetí člena je potřeba souhlasu 2/3 členů výboru. Noví členové jsou na nejbližší členské schůzi představeni ostatním členům.
 5. Zakládajícím členem asociace je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru, a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 6. Řádný člen má právo
  1. účastnit se činnosti asociace a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány asociace a být do nich volen;
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti asociace;
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti asociace.
 7. Přidružený člen má práva obdobná právům řádného člena, nemá však právo hlasovat, volit a být volen do orgánů asociace.
 8. Řádný i přidružený člen má povinnost
  1. dbát o dobré jméno asociace;
  2. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli asociace;
  3. platit členské příspěvky.
 9. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
 10. Členství zaniká
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru asociace;
  2. odvoláním osoby vysílající církví;
  3. rozhodnutím členské schůze o vyloučení na základě dlouhodobé neúčasti na činnosti asociace, hrubého porušení etických principů, opakovaného neplacení členských příspěvků, popř. z jiných závažných důvodů;
  4. úmrtím člena asociace;
  5. zánikem asociace.

čl. V   Orgány asociace

Orgány asociace jsou:

 1. členská schůze
 2. výbor a předseda asociace
 3. revizor

čl. VI   Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor asociace písemnou nebo elektronickou pozvánkou všem členům nejméně čtrnáct dnů předem. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů asociace; nesejde-li se potřebný počet členů, je členská schůze usnášeníschopná po uplynutí jedné hodiny od oznámeného zahájení schůze nadpoloviční většinou přítomných.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Členskou schůzi svolá výbor asociace, rovněž požádá-li o to písemně 1/3 členů asociace, a to do třiceti dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Členská schůze zejména
  1. schvaluje stanovy asociace a jejich změny, rozhoduje o zániku asociace; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů asociace;
  2. volí předsedu, místopředsedu, výbor asociace a revizora;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  5. stanovuje výši členských příspěvků;
  6. rozhoduje o vyloučení člena; informuje o tom vysílající církev;
  7. o všech záležitostech, které nespadají do působnosti jiného orgánu.

čl. VII   Výbor a předseda asociace, zastupování asociace

 1. Výbor je pětičlenný orgán asociace. Funkční období jeho členů trvá tři roky. Výbor asociace je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Činnost výboru asociace řídí předseda asociace, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 3. Výbor asociace řídí asociaci v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru asociace je volně přístupná členům asociace.
 4. Výbor asociace
  1. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh další činnosti;
  2. rozhoduje o přijetí nových členů;
  3. schvaluje účetní závěrku;
  4. rozhoduje o nakládání s majetkem asociace v rámci schváleného rozpočtu;
  5. vydává vnitřní předpisy asociace, pokud si jejich vydání nevyhradí členská schůze;
  6. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen asociace.
 5. Výbor asociace zřizuje dle potřeby poradní sbor složený ze zástupců jednotlivých oblastí.
 6. Předseda asociace je individuálním statutárním orgánem asociace, k zastupování asociace může zmocnit další členy asociace.
 7. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům výboru asociace. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je předsedovi doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru asociace. Rozhodnutí přijaté „per rollam” podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání výboru asociace informuje předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru. Usnesení schválené „per rollam“ se může stát na návrh člena výboru předmětem nového projednání na nejbližším zasedání s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.

čl. VIII   Revizor

 1. Kontroluje činnost asociace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; je volen členskou schůzí na období 3 let.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
 3. Revizor má tato oprávnění:
  1. podle svého uvážení se účastnit výboru asociace;
  2. pozastavovat rozhodnutí výboru asociace, pokud je v rozporu se zákony, stanovami asociace nebo Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice, a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné;
  3. revizor je oprávněn požádat o svolání členské schůze.
  4. vykonávat činnosti, které nespadají do působnosti statutárního orgánu a které mu členská schůze uloží.

čl. IX   Zásady hospodaření

 1. Asociace je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit členské příspěvky, dále dary, dotace a granty a budou používány na činnost asociace. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje asociace jsou zaměřeny na uskutečňování cílů asociace v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem asociace.

čl. X   Okolnosti zániku asociace
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům asociace.

čl. XI   Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy vstupují v platnost ke dni zápisu do spolkového rejstříku.


Schváleno na členské schůzi v Praze dne 4. června 2015.

Zapsáno 22. listopadu 2016