o nás

Kaplanská služba v nemocnicích je jednou z forem odpovědí na lidské potřeby vyplývající ze životních událostí, které nutí člověka měnit zaběhnutý životní režim. 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Na základě našich několikaletých zkušeností (v posledních 6 letech se duchovní služba ve zdravotnictví dynamicky rozvíjí) můžeme říci, že si v nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje právě služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání. 

Kaplanská služba v nemocnicích má ve světě tradici i ověření.
Naše služba již od počátku navazuje na novodobou duchovní službu v nemocnicích, kterou zavedl v 20. letech 20. století Anton Boisen v USA. Na jeho způsob vzdělávání nemocničních kaplanů navázali ostatní a vyvinul se vzdělávací systém Clinical pastoral education (CPE). Toto vzdělání v USA absolvovalo několik našich kolegů, několik dalších získalo zkušenosti na stážích v evropských zemích. Naše kaplanská služba je poskytována i v evropském kontextu Evropské sítě pro duchovní službu ve zdravotnictví (www.eurochaplains.org). 

Kaplanská služba si postupně získává podporu i v českých nemocnicích
Přes všechny počáteční projevy nedůvěry a hledání způsobu duchovní podpory nemocných, dochází k pozvolnému zakotvování spirituální péče i v českých nemocnicích. Rozlišujeme dvojí druh nabídky spirituální péče: 
Ve většině nemocnic v ČR je pacient při přijímajícím rozhovoru dotazován, zda si přeje návštěvu duchovního. Za tímto účelem mají nemocnice tzv. nasmlouvané duchovní, kteří na jejich požádání jsou ochotni za nemocnými zajít. Vezmeme-li v úvahu to, co tato otázka v nemocném evokuje, a připočteme k tomu vnímání náboženství v naší sekularizované společnosti, dojdeme ke snadné odpovědi, proč je tato nabídka tak málo akceptovaná.
Některé nemocnice mají duchovní, kteří jsou v různých formách v zaměstnaneckém vztahu s nemocnicemi a aktivně navštěvují všechny nemocné, kteří o to stojí. 

Za účelem koordinace, osvěty, vzdělávání a péče o kaplany, kteří působí v nemocnicích, byla v květnu 2011 založena Asociace nemocničních kaplanů (dále ANK).

  • Vznikla z potřeby těch, kteří tuto činnost vykonávají a pravidelně se schází.
  • ANK má být profesním společenstvím těch, kteří tuto práci vykonávají.
  • ANK si klade za cíl propagovat tento druh péče v nemocnicích (osvěta) za současného vnášení zásad týmovosti stejně jako standardů ve smyslu etických pravidel (která mohou napomoci předejít možným problémům.)
  • ANK chce podporovat vzdělávání stávajících a budoucích nemocničních kaplanů, ale také jim zajišťovat určitou podporu a péči (supervize, prevence syndromu vyhoření, atd…).
  • V červnu 2011 byl na ustavující členské schůzi zvolen výbor Asociace, poté její předseda a místopředseda. Na následných jednáních výboru byly definovány krátkodobé a dlouhodobé cíle.