Tisková zpráva 17. října 2011

Kaplani ve službách nemocnic budou mít svou Asociaci

Již delší dobu se v řadě českých nemocnic mohou pacienti i jejich rodinní příslušníci setkat s nemocničními kaplany. Jejich působení vychází většinou z individuální potřeby vedení jednotlivých nemocnic. V sobotu 22. října 2011 bude slavnostně ustavena Asociace nemocničních kaplanů (ANK).

Nová asociace tak rozšíří řady spřátelených kaplanských organizací, které působí v oblasti vojenské a vězeňské služby, stejně jako ve složkách policie ČR. Cílem ANK je podpořit vzdělání, osvětu a především zabezpečit kvalitní profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.

Slavnostní ustavení ANK se uskuteční ve 14 hodin v kapli Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Bohoslužba s požehnáním kaplanské službě v nemocnicích navazuje na Studijní den Ekumenické rady církví (ERC) k duchovní službě ve zdravotnictví, který se koná rovněž 22. října
v prostorách Neurologické kliniky krčské nemocnice.

„Vznik Asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani pak často vstupují do průkopnické
a osamělé služby. Asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu,“
říká Mgr. Pavel Pokorný, referent Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR a člen zakládajícího výboru ANK.

Občanské sdružení ANK působí na celém území České republiky, jeho členové jsou svými církvemi pověřeni k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení. Nemocniční kaplani poskytnou duchovní, pastorační a náboženskou péči pacientům, jejich blízkým i jejich pečovatelům, zaměstnancům
a dobrovolníkům v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Tuto péči poskytují kaplani všem, kdo o ni požádají, vždy s respektem k jejich přesvědčení. Tedy i těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.

Předsedou ANK byl zvolen Vítězslav Vurst, nemocniční kaplan VFN Motol. „Mnoho lidí si pod pojmem ᾽duchovní péče᾿ představuje pouze náboženské úkony, jež jsou určeny lidem hlásícím se k nějakým církvím. Duchovní (spirituální) potřeby jsou ale mnohem širší a máme je naprosto všichni. Rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uvědomujeme. Jedno z poslání ANK je podpora vzdělávání
a přípravy duchovních pro tuto práci. Podpora těch, kteří ji dělají, a šíření osvěty jak ve zdravotnictví, tak v celé společnosti,“
říká Vítězslav Vurst.

Studijního dne ERC i slavnostního ustavení ANK se kromě zástupců náboženských společenství, církví, nemocnic či duchovních z řad vězeňských, vojenských a policejních složek zúčastní také Joel Ruml, předseda ERC a Dana Kalnina-Zakis zakladatelka a předsedkyně Latvia Association of Professional Health Care Chaplaincy.