Specifické překážky při řešení domácího násilí

Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí 1/2011 (str. 27-28)

Mgr. Jaromír Odrobiňák je advokátem ustanoveným u Metropolitního církevního soudu v Praze a nemocničním kaplanem v Psychiatrické léčebně Bohnice. Externě spolupracuje s BKB jako poradce, lektor a supervizor.

Na nonstop linku telefonické pomoci BKB se obrátil s žádostí o radu senior. Uvedl, že jeho blízká příbuzná je obětí domácího násilí, které vyvrcholilo fyzickým napadením ze strany manžela a po němž předčasně porodila. Ta žena je však věřící, a proto vše popírá. Volající sám získal tyto informace nikoliv od ní, ale od jejich dětí školního věku. Co může udělat, aby příbuzné pomohl a zároveň mohl zůstat v anonymitě? Při supervizi této kasuistiky jsme narazili na dva problémy. Za prvé: Kde najít v prostředí věřících spojence, jenž by kvalifikovaně dokázal rozpoznat nebezpečnost fenoménu domácího násilí a zároveň byl pro ohroženou osobu autoritou, které se případně svěří? Za druhé: Je situace ohrožených osob z řad věřících manželů skutečně neřešitelná, protože závazek, který manželským slibem přijali, je nezrušitelný?

Nejdříve se zaměřme na první otázku. Pro věřícího je nejbližší přirozenou autoritou ve věcech duchovních kněz. Ten je však často vázán zpovědním tajemstvím, které je neprolomitelné i u soudu. Přesto může v rámci zpovědi povzbudit ohroženou osobu k hledání řešení. V námi sledované kasuistice však sehrálo svou roli, že ohrožená osoba byla v době hledání řešení hospitalizovaná v porodnici. Ve zdravotnických zařízeních působí nemocniční kaplani, kteří byli od 1. října loňského roku zařazení do Katalogu prací. Senior dostal od poradce na lince telefonické krizové pomoci BKB doporučení, aby se obrátil se svým podezřením na domácí násilí v rodině dcery na zdravotnický personál a uvedl i výše uvedené překážky. Personál z toho důvodu místo sociální pracovnice nebo psychologa požádal o konzultaci u pacientky právě nemocničního kaplana. Protože se přítomnost domácího násilí nepotvrdila, ale pacientka připustila manželské konflikty, byla jí doporučena návštěva poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Nyní si odpovězme na druhou otázku. Kdyby se domácí násilí v tomto případě potvrdilo, zda by to znamenalo, že v něm ohrožená osoba musí setrvávat, protože církevně uzavřené manželství je nerozlučitelné? Církev dle známé právní zásady „ubi societas, ibi ius“ upravuje vztahy vedle civilního práva také vlastním církevním právem. Z toho důvodu má i vlastní církevní soudnictví, které zkoumá platnost církevně uzavřených manželství. Dochází-li v rodině k domácímu násilí, nikdo není nucen v něm setrvávat a může žít odděleně. Tuto skutečnost formálně povoluje církevní představený, pokud o to věřící požádá. Toto odloučení však nic nemění na věci, že manželé zůstávají před církví dále vázáni svým manželstvím, i kdyby toto bylo civilně rozvedeno. Proto, chce-li ohrožená osoba v budoucnu uzavřít platně nové církevní manželství, musí být předchozí prohlášeno za neplatné. Příčin, pro něž může být manželství prohlášeno za neplatné, je více a nejsou obsahem tohoto článku. Pro naše potřeby je podstatné, že „nezpůsobilí pro uzavření církevně platného manželství jsou ti, kteří z psychických důvodů nejsou schopni převzít podstatné manželské povinnosti“. Dle platné judi-katury jsou takovými i násilné osoby. O neplatnosti bude nezávisle rozhodovat v případě konkrétního manželství příslušný církevní soud, jehož rozhodnutí nelze předjímat. Přesto můžeme v těchto situacích směřovat civilně rozvedené ohrožené osoby, které mají zájem o uzavření nového církevně platného manželství, na nejbližšího duchovního anebo rovnou na církevní soudy, u nichž jsou ustanoveni advokáti, kteří připravují žaloby a provázejí strany při soudních procesech. V České republice jsou církevní soudy v Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně. Kontakt na ně předají biskupství v uvedených městech. Více informací (adresy církevních soudů, seznam advokátů, doklady a poplatky spojené s podáním žaloby atd.) naleznete na: http://www.apha.cz/ics/

Literatura:

Kodex kanonického práva. Praha: Zvon 1994
Hrdina, A.: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia 2002
Němec, D.: Manželské právo katolické církve. Praha: Krystal OP 2006
Klimeš, P.: Psychické příčiny neplatnosti manželství. Olomouc: MCM, 2004
Říčan, P.: Psychologie náboženství a spirituality, Praha: Portál 2007
Vojtíšek, Z.: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L.Marek, 2005
Odrobiňák, J.: Co dělá nemocniční kaplan? Praha: Psychologie dnes, 2011, č. 3, s. 60-61.
Odrobiňák, J.: Spirituální péče a psychoterapie. Praha: Psychiatrie pro praxi, 2010, č. 3, s. 127-129.
Odrobiňák, J.: Spirituální péče v nemocnicích. Praha: Universum, 2010, č. 3, s. 5.
Odrobiňák, J.: Skylla a Charybda nemocničního kaplanství. Praha: Katolický týdeník (Perspektivy), 2011, č. 3, s. 1.
http://www.plbohnice.cz/o lecebne/spiritualni pece/o spiritualni peci/cz