Spirituální péče v českých nemocnicích

Universum 3/2010 (str. 5)

Jen komplexní psycho-somaticko-sociálně-spirituální přístup umožňuje zahlédnout opravdu nejhlubší nouzi, kterou pacient trpí. Nemocniční kaplan provází empaticky pacienta v období zvýšené potřeby emoční podpory či abreakce. Zůstává s ním v částečně edukativním rozhovoru ve chvílích, kdy se pacient snaží rozumově uchopit vzniklou situaci. Poskytuje mu morální povzbuzení i ocenění v okamžicích, kdy se rozhoduje zapojit vůli, když se má vyrovnat s následky úrazu či onemocnění. Pro tuto podobu nemocniční duchovní péče musí být vybráni kaplani, kteří jsou k ní odborně i osobnostně připraveni.

Tři statečné
Formace a výběr nemocničních kaplanů probíhá stále ještě nesystematicky, ale přece jen je už na čem stavět. Uveďme tři významné postavy, které tuto cestu prošlapávají. Jednou z nich je zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová. Hospicová péče jako první přinesla odpověď na erbovní otázku všech umírajících: jak vypadá dobrá smrt? Společným jmenovatelem bývá obvykle trojice obav, kterou tvoří strach, že budu umírat opuštěný, že budu umírat v nedůstojných podmínkách a že budu umírat v bolestech. Bolestí se pak nerozumí jen biologické strádání, ale celkové utrpení. Další z této trojice je MUDr. Marie Opatrná, PhD., která využila svých zkušeností onkoložky a kaplanky pro iniciování organizace, která by se spolupodílela na odborném garantování vznikajícího oboru spirituální péče a na teoretické přípravě budoucích nemocničních kaplanů: je to Česká společnost pro klinickou pastorační péči České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Doktorce Opatrné se podařilo uspořádat několik seminářů, které svým umístěním na Moravu napomohly rozvíjet myšlenky nemocničního kaplanství i mimo Prahu. Třetí výraznou postavou je MUDr. Eva Kalvínská. Jako koordinátorka psychospirituální péče ve FN v Motole, se zasloužila v roce 2007 o zbudování zázemí pro uspokojování duchovních potřeb pacientů, návštěvníků i personálu naší největší nemocnice, který nazvala netradičně „Prostorem ticha“, ale také vyjednala jako první v roce 2008, aby sama nemocnice vytvořila pracovní pozici nemocničního kaplana. Do té doby bylo něco podobného myslitelné jen v nemocnicích, buď zřizovaných církvi (např. Nemocnice milosrdných sester Karla Boromejského pod Petřínem), anebo jako součást jiného úvazku (např. vojenský kaplan v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích).

Nutnost formace
Mezi instituce, které se snaží vytvořit vhodné vzdělávání pro nemocniční kaplany patří Husitská teologická fakulta UK. Obor „Teologie a psychosociální studia“, je charakterizován mj. takto: „Moderní technická specializovaná medicína má své nepopiratelné výsledky. Doprovodným jevem komplikovaných zdravotnických systémů péče je však ztráta lidské dimenze, pro kterou odborníci používají termín dehumanizovaná medicína. V příštích letech bude nezbytné posílit individuální péči zejména pak o dlouhodobě, chronicky a nevyléčitelně nemocné, právě tak jako o handicapované, psychicky alternované či o psychotiky a drogově závislé osoby. Originální pojetí studia husitské teologie a psychosociálních věd umožní absolventům vstup do některých zdravotnických a sociálních zařízení státního a nestátního typu s tím, že jejich úkolem bude pečovat o psychosociální a spirituální komfort svěřených nemocných“. (1.). Přesto to nakonec byla Evangelická teologická fakulta UK, které se jako první podařilo v akademickém roce 2007/2008 spustit pilotní projekt dvousemestrálního studia pro nemocniční kaplany (zatím bez kontinuity). Z jejich absolventů však vznikla skupina nemocničních kaplanů, která nejen začala aktivně působit v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, ale také pokračuje v setkáváních, na která přicházejí další zájemci o tento typ služby, takže se tvoří členská báze pro vznik případné Asociace nemocničních kaplanů, jež by mohla převzít organizační, garanční, vzdělávací a supervizní, ale i propagační a vyjednávací roli na poli nemocničního kaplanství. Dále je třeba upozornit na Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, která vyučuje předmět „Péče o duši“ v duchu Jana Patočky, jenž je popsán takto: „Obsahem je péče o všechny určující charakteristiky člověka, a to v nekráceném a plnohodnotném rozměru včetně spirituality, péče o tělesnost, o kulturu lidských vztahů a společenství i o obec“. (2.). Jejím propojením s vybranými pedagogy Katolické teologické fakulty UK by mohl rovněž vzniknout potřebný studijní obor. Zatím však můžeme vycházet pouze z dohody, kterou v roce 2006 uzavřela Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví o společném vysílání nemocničních kaplanů a která je obdobou podobných dohod pro oblast vojenských či vězeňských kaplanů. Součástí této dohody je i Etický kodex Evropské asociace nemocničních kaplanů a návrh standardů, které by měl nemocniční kaplan splňovat. (3.). I v tomto případě je však nutné dodat, že s naplňováním této dohody se ve skutečnosti sotva začalo. Iniciativa tak v současnosti leží na jednotlivcích. Zkušenosti jednotlivých nemocničních kaplanů a vstřícnost vedení některých nemocnic, např. Fakultní nemocnice Na Bulovce (4.), nebo léčeben, např. Psychiatrické léčebny v Bohnicích (5.), ukazují, že i v současných podmínkách vzniká plnohodnotná nemocniční duchovní služba. Nicméně jedině skutečný zájem o uspokojování spirituálních potřeb nemocných může vyvolat tlak na zákonodárce, aby vedle vojenských či vězeňských kaplanů byli samozřejmostí také kaplani nemocniční.

Odkazy:

  1. http://www.htf.cuni.cz/UK-1833.html
  2. http://pvsps.cz/
  3. http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=896
  4. http://www.fnb.cz/index.php?pg=oddeleni&zobraz=kaplan
  5. http://www.plbohnice.cz/pro_verejnost/podpurne_aktivity/kostel/cz  

Autor:

Mgr. Jaromír Odrobiňák (1966) – jáhen, terapeut a pracovník v sociálních službách, který pracuje jako koordinátor spirituální péče v PL Bohnice a jako nemocniční kaplan ve FN Na Bulovce.

Kontaktní adresa:
Mgr. Jaromír Odrobiňák
Koordinátor spirituální péče
Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
Email:  
Mobil: +420 776 470 310

Zdroj: http://www.krestanskaakademie.cz/revue-universum/