Kaple - Prostor ticha

Kaple je nedílnou součástí duchovní péče ve zdravotnickém zařízení. Jde především o prostor pro osobní ztišení, usebrání, meditaci, modlitbu, dále pak pro pobožnosti, společné modlitby či bohoslužby. Význam kaple je už v její pouhé existenci jakožto prostoru otevřeného pro touhy, bolesti i vděčnost, prostoru symbolizujícího nezměrnost lidské duše a vyjadřujícího úctu před tajemstvím života.

Výraz „kaple“ je spojován s křesťanskou tradicí a může být na překážku židovské či muslimské komunitě. (Sekulární návštěvníci nemívají v této věci jednotný názor.) Jiný název však nemusí být obecně srozumitelný (ve Fakultní nemocnici v Motole se nazývá „Prostor ticha“ a na orientačních cedulích je vždy uváděn spolu s piktogramem – siluetou kostela).

Je vhodné, nachází-li se kaple v centrální, snadno přístupné, avšak relativně klidné zóně nemocnice. Kaple by měla být přístupná bez omezení. Vzhledem k ekumenickému (či dokonce univerzálně náboženskému) charakteru tohoto prostoru by měla být kaple zařízena spíše prostě, leč příjemně.

Kaple nemusí splňovat zvláštní architektonické nároky, může jít o „normální místnost“, na druhé straně však nabízí prostor pro unikátní výtvarné ztvárnění.