Zpráva z účasti na 12.konzultaci Sítě pro nemocniční kaplanství

Ve dnech 6. - 10. 6. 2012 se v nizozemském Mennorode uskutečnila 12. konzultace Sítě nemocničního kaplanství. Setkalo se zde 54 kaplanů z 24 evropských zemí. Tématem setkání bylo Pracovat společně – výzva pro kaplanství v interdisciplinární oblasti. Vyslechli jsme několik přednášek na toto téma. Po každé přednášce jsme diskutovali v pěti malých skupinkách po zhruba deseti lidech. Měli jsme možnost vyměňovat si zkušenosti z našeho domácího prostředí. Zjistili jsme, že jsou mezi našimi zeměmi jak velké rozdíly, tak i mnoho podobného.

První přednáška (a následná diskuse) byla na téma Práce na interdisciplinární bázi. Byli jsme seznámeni se základními modely integrace nemocničních kaplanů do multidisciplinárního týmu – od úplné integrace, kdy se kaplan podílí na komplexní péči o pacienta a spolupodílí se na terapeutickém plánu pacienta, až po úplnou izolaci, tedy stav, kdy kaplan není vůbec začleněn a je vnímám jako reprezentant dané církve, který vstupuje do prostředí zdravotnického zařízení především za účelem náboženských rituálů. Z diskuse ve skupinách vzešly závěry, které jsme pak dále diskutovali na plénu. Zjistili jsme, že míra integrace záleží na přístupu zdravotnického zařízení, na zainteresovaných lidech a dané situaci, ve které se kaplan nachází. Modely integrace jsou různé nejen zemi od země, ale i v rámci jedné nemocnice – na jednom oddělení je kaplan plně integrován, na druhém je úplně izolován.
Aby byl kaplan akceptován do multidisciplinírního týmu, musí „mluvit několika jazyky“, aby mu rozuměli všichni, s nimiž se setkává – kolegové ve zdravotnickém zařízení (lékaři a sestry), pacienti, ale i jeho církev. Musí si však dát pozor, aby si zachoval svou identitu a mlčenlivost. Při úplné integraci kaplana je sdělování informací o pacientovi žádoucí, ale musí mít své pevné hranice.

Druhá přednáška byla na téma Přínos kaplana k výsledkům zdravotní péče. Toto téma není zatím v České republice úplně aktuální, ale velmi brzy přijde doba, kdy se bude týkat i nás.Západní zdravotnictví se snaží o co nejvyšší efektivitu celého zdravotnického systému a má nástroje k jejímu měření. I přínos kaplanů a jejich služby je měřitelný. Kaplani by se sami měli aktivně podílet jak na systému, tak na jeho hodnocení. Obzvlášť, když je dnes trend opustit zaměření na medicínské technologie a přejít ke zdravotnictví zaměřenému na člověka. Skotská vláda v roce 2010 publikovala Strategii kvality zdravotnické péče, kde jsou definovány tyto tři priority: bezpečnost pacientů, účinnost a zaměření na člověka. Kaplani by se měli aktivně zapojovat do systému organizace zdravotnictví.

Měli jsme možnost navštívit různá zdravotnická zařízení – od dětské nemocnice, přes všeobecnou nemocnici či rehabilitaci až po léčebnu dlouhodobě nemocných. Jednalo se o univerzitní nemocnice, kde je duchovní péče plně integrovaná. Prostředí je srovnatelné s našimi univerzitními nemocnicemi, míra integrace kaplanů zleží na mnoha faktorech a je individuální.

Na setkání byl prostor i pro navazování osobních kontaktů a sdílení zkušeností. Připraven byl i společenský program.

Finální závěry z konzultace budou pravděpodobně do září 2012 k dispozici na webu www.enhcc.eu nebo přeložené do češtiny na www.nemocnicnikaplan.cz

Fotografie ze setkání naleznete zde

 

V červnu 2012 zpracovala: Mgr. Markéta Čermáková, delegát za ANK