Zpráva z 6. konference o nemocničním kaplanství

Konferenci zahájila svým příspěvkem „Spiritualita“ prof. Ivana Noble, Ph.D. Paní profesorka ve svém příspěvku položila do pléna základní otázky týkající se hranic a vymezení spirituality, včetně osobní spirituality každého člověka bez ohledu na jeho náboženskou příslušnost, díky které se konkrétní člověk snaží upřímně zodpovědět zásadní otázky smyslu svého života. Jako možný nástroj vedení a inspirace přednášející předložila Bibli, která musí být čtena nově, aby její příběhy byly neustále otevřené hledajícím, aby se v těchto příbězích mohli sami nalézt a rozlišovat mezi tím, jaký je ten jejich osobní zápas a jaké je to jejich poznání Boha na základě zkušeností vlastního života…

Po této přednášce následovala přednáška doc. Pavla Hoška, Th.D., s názvem „Češi mezi vírou a nevírou“. Pan docent vytyčil stávající trendy moderní spirituality v západní evropské civilizaci, včetně specifických reálií a charakteristik formujících spiritualitu Čechů. Především pak tzv. necírkevní individuální spiritualitu, která je v českých zemích nesmírně rozšířená a souvisí pravděpodobně s nedůvěrou Čechů v instituce obecně. Češi si jako ideál církve představují především církev s posláním, církev bezplatně sloužící, chudou a angažovanou v kulturní a sociálně-zdravotní sféře.

Novinkou konference byly workshopy, během kterých kaplani v menších skupinkách společně debatovali nad různými tématy: a) spolupráce kaplanů se zdravotními sestrami v porozumění spirituálních potřeb pacientů, b) provázení pacientů v čase vícezdrojové spirituality a c) „životnost“ nemocničního kaplana v nemocnici a kontinuální péči o sebe.

Po poledním občerstvení následovala debata nad Metodickým pokynem o duchovní péči v lůžkových zařízeních se zástupcem ministerstva zdravotnictví Ing. Tomášem Táborským. Po debatě vybraný zástupce každé workshopové skupiny představil výstupy dopolední společné práce v oblasti spolupráce se sestrami, vícezdrojové spirituality a vlastní péče kaplana o sebe jako prevence syndromu vyhoření.

Na závěr konference PhDr. Ing. Petr Krohe představil výsledky výzkumu s názvem „Identifikace hodnot a potřeb pacientů, kteří se obracejí na nemocničního kaplana“. Z výzkumu jednoznačně vyplynula odlišnost hodnot pacientů v porovnání s provedenými výzkumy ve většinové populaci – za odlišností stojí zřejmě samotný výběr pacientů obracejících se na kaplany během hospitalizace (tzn. pacientů s vírou, hledajících). Dále respondenti uvedli pojetí nemoci jako pozitivní příležitosti revize vlastních hodnot a životních priorit a cílů. Třetím závěrem je fakt, že profese a poslání kaplana ve zdravotnických zařízeních zůstává stále pro mnoho pacientů neznámou službou, kterou je třeba za pomoci osvěty stále široké veřejnosti představovat.