Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách se týká i nemocničních kaplanů!

1. dubna 2011 přestává platit zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a další zákony. Seznam všech zákonů které ke dni 1. 4. 2012 končí platnost jsou uvedeny v závěrečném ustanovení všech zákonů.

Pro poskytovatele a zájemce o nemocniční duchovní péči je důležitá tato část Zákona 372/ 2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

ČÁST ČTVRTÁ

POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

HLAVA I

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

Práva pacienta § 28

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:

j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví- li jiný právní předpis jinak. (Částka 131, Sbírka zákonů č. 372 / 2011, Strana 4747)