Dopis koordinátorky Evropské sítě nemocničních kaplanů u příležitosti založení české Asociace nemocničních kaplanů

Milí členové asociace, milí čestní hosté,

začínat něco nového v životě je vždycky vzrušující! Často ovšem to nové nepadá z nebe, ale po nějaký čas postupně roste. Lidé vyjadřují své potřeby; hovoří spolu, setkávají se, pracují na přípravě toho nového. Potřeba sdružit se v asociaci je pochopitelná. Práce nemocničního kaplana přináší velké potěšení, je však také náročná. Potřeba být s kolegy v kontaktu není luxusem, nýbrž nezbytností. Jsou k tomu tři důvody. Za prvé, asociace nabízí možnost jeden druhého podporovat sdílením zkušeností i otázek. Kaplan často slouží v nemocnici sám. Jistěže jsou ostatní zdravotničtí profesionálové také jeho kolegy, ale nemohou nikdy porozumět kaplanství tak, jak jiný kolega kaplan. Proto Vás chci povzbudit k tomu, abyste se vzájemně podporovali rozmanitými cestami tak, aby Vaše práce zůstávala radostným povoláním a nikoli břemenem. Za druhé, asociace může nabídnout cestu k profesionalizaci kaplanství. Organizovat výcvik a pokračující vzdělávání je mnohem snazší v asociaci, která má přímý kontakt s řadovými kaplany. A třetím důvodem, proč je dobré mít asociaci, je, že společnost i církve a náboženské společnosti si více začnou všímat profese a práce nemocničních kaplanů. Podpora této profese je nutností ve stále se měnícím světě zdravotní péče.

Milí kaplani, ať je pro Vás všechny tento den dnem radosti! Dnem, kdy můžete pocítit, jak je dobré a potěšující být nemocničním kaplanem! Je to profese, na kterou můžeme být hrdí! Jakožto koordinátorka Evropské sítě nemocničních kaplanů (European Network of Health Care Chaplains - ENHCC) Vám gratuluji ke startu Vaší asociace a přeji Vám mnohé požehnání na Vaší cestě. Ať Vám Bůh žehná obohacujícími setkáními s pacienty, rodinami, nemocničním personálem i mezi Vámi navzájem!

Ad multos annos!

Dr. Anne Vandehoeck
Koordinátorka ENHCC

Sobota, 22. října 2011