Cesta ke vzniku Asociace nemocničních kaplanů

22.10.2011, kaple Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

Péče o nemocné vždy patřila ke křesťanské existenci. Setkáním se Svatým, blízkostí Boží, branou do jeho království je dát pít žíznivému, nasytit hladového, navštívit vězněného a nemocného – přirozeně a spontánně, aniž by to bylo tíživou povinností. Duchovní všech tradic i prostí věřící navštěvují nemocné doma i v nemocnicích.

V 90. letech si někteří začínali uvědomovat, že jsou dobré důvody pro kvalifikovanou duchovní péči o nemocné. Zdravotnický systém se stal specializovaným, sofistikovaným prostředím, v němž se člověk někdy ztrácí. A přibývá těch, kdo sice nemají vztah k církvi, nemají svého duchovního, nicméně mají své otázky a hledají porozumění a podporu.

Z iniciativy tří žen – MUDr. Evy Kalvínské, Naděje Mandysové a MUDr. Marie Opatrné – vznikla pod Ekumenickou radou církví (ERC) za podpory biskupa Vladislava Volného pracovní skupina, která se zabývala mezicírkevní spoluprací, vzděláváním duchovních i laiků a osvětou zdravotníků a veřejnosti. Pracovní skupina byla značně otevřená, její hranice nezřetelné a kompetence omezené.

V roce 2005 se pracovní skupina proměnila v komisi ERC, kde byly jednotlivé členské církve zastoupeny svými delegáty a Církev římsko-katolická koordinátorem pověřeným Radou pro zdravotnictví České biskupské konference (ČBK). Následujícího roku pak na návrh z této komise byla mezi ERC uzavřena Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví, která se stala východiskem pro další jednání o spolupráci (v tuto chvíli – podzim 2011 – probíhá schvalovacím procesem Dodatek k Dohodě, který specifikuje způsob pověřování a vysílání kaplanů, jejich kvalifikaci a další podmínky).

Podporou a inspirací nám byla a je Evropská síť nemocničních kaplanů (European Network of Health Care Chaplaincy - ENHCC). Od roku 2004, kdy se za nás účastnila konzultace ENHCC v Dublinu Lenka Paynová, míváme na konzultacích pravidelně své zastoupení. Evropské standardy duchovní péče o nemocné jsme v podstatě převzali do Etického kodexu, který je součástí mezicírkevní Dohody.

Vznik komise složené pouze z oficiálních zástupců církví měl však za nechtěný důsledek, že se mnozí kaplani či zájemci o tuto službu ocitli mimo. Za této situace přišla Evangelická theologická fakulta Univerzity Karlovy (ETF UK) s nabídkou pilotního projektu ročního kurzu pro nemocniční kaplany. Žel, grantové podmínky nutily organizátory omezit se pouze na pražské účastníky. Kurz se uskutečnil v akademickém roce 2007/8. Účastníci přicházeli z různých denominací a vytvořili živé ekumenické společenství. Součástí kurzu byly i dvě týdenní praxe v nemocnici, kombinující individuální a skupinovou práci. Hodnocení těchto praxí účastníky oceňuje (zvláště po první, podzimní části) možnost být hozen do vody, ujasnit si svou roli, očekávání i limity a také (zvláště po druhé, jarní části) možnost setkat se s kolegy, vzájemně si naslouchat, jeden druhého přijímat a podporovat.

Velká část z 20 frekventantů si této zkušenosti kolegiální ekumenické spolupráce považovala natolik, že v setkáních spontánně a neformálně pokračovali – a chtěl bych na tomto místě poděkovat našim sestrám v Kristu, sestrám řádu sv. Karla Boromejského z nemocnice Pod Petřínem, že nám pro tato setkání poskytovaly prostor, milé uvítání a občerstvení v podobě proslavených koláčů. Setkání u boromejek se postupně otvíralo dalším spolupracovníkům i mimo okruh někdejších účastníků kurzu ETF a mimo Prahu – a tato setkání se stala základem pro Asociaci nemocničních kaplanů. Ustavující schůze Asociace s volbou výboru se uskutečnila 21. června 2011. Předsedou byl zvolen bratr Vítězslav Vurst.

Pavel Pokorný