České nemocnice rozšíří své týmy o duchovní - metodický pokyn MZ

Odkaz na reportáž ČT24 z tiskové konference, která probíhala v Nemocnici Milosrdných sester SKB v Praze za přítomnosti ministra zdravotnictví ČR a nemocničních kaplanů z různých nemocnic:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066362-uzdravi-i-vira-ceske-nemocnice-rozsiri-sve-tymy-o-duchovni

Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví o metodickém pokynu pro duchovní péči v nemocnicích:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-predstavilo-metodicky-pokyn%C2%A0pro-duchovni-peci-v-nemocnicich_13579_1.html

Č.j: 8352/2017/ONP MZDRX00XQH4U

Metodický pokyn

o duchovní péči v lůžkových zařízeních

poskytovatelů zdravotní péče

S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských hodnot a pro zlepšení života pacientů, personálu v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb, k naplnění svobody náboženského vyznání v rámci působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu se zákonem č. 2/1993 Sb., článek 16, dále se zákonem č. 3/2002 Sb., § 2 odst. 1, dále zákonem č. 372/2011 Sb., § 28, odst. 3, písmeno j), bude pacientům, personálu, případně i návštěvníkům nadále poskytována duchovní péče výhradně ordinovanými osobami - kaplany.

(1) Organizační struktura

(a) Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále „MZ“) zřizuje Radu pro duchovní péči ve zdravotnictví, která se souhlasem České biskupské konference (dále jen „ČBK“)

a Ekumenické rady církví v ČR (dále jen „ERC“) zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci (dále jen „Rada“).

(b) Rada řeší významné a koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „LZZ“), jejími členy jsou: dva zástupci ČBK, dva zástupci ERC, dva zástupci MZ, dva zástupci poskytovatelů zdravotních služeb (AČMN

a ANČR).

(c) Zasedání Rady se koná dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada může vznášet ve věci duchovní péče v LZZ připomínky, předkládat poradě vedení MZ návrhy koncepčních řešení. Rada volí ze svého středu na období jednoho roku předsedu, který setkání řídí. Zasedání svolává zástupce MZ.

(d) V případě potřeby může iniciovat svolání Rady kterákoli ze smluvních stran a zasedání se uskuteční nejpozději do třiceti dnů od předání písemné žádosti o její svolání ostatním smluvním stranám.

(2) Vymezení pojmů

(a) Kaplan pro duchovní péči v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je výhradně osoba, muž nebo žena, ordinovaná jednou z církví s řádným členstvím¹) České biskupské konference nebo členem Ekumenické rady církví v ČR a jmenovaná na základě společného pověření Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR.

(b) Duchovní péče v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je pro svá specifika dobrovolnou, nezdravotnickou službou pacientům, personálu a návštěvníkům při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb. Tato služba má neevangelizační charakter.

(3) Cíle a zásady duchovní péče v LZZ

(a) Cílem i obsahem duchovní péče v LZZ je pastorační pomoc potřebným, tedy pacientům, personálu i návštěvníkům bez rozdílu.

(b) Duchovní péče je vykonávána zásadně neasertivním, empatickým přístupem k pacientům, personálu i návštěvníkům, s úctou k jejich důstojnosti, s respektováním jejich osobního přesvědčení, v kontextu a porozuměním pro jejich životní situaci.

(c) Poskytování duchovní péče je nezdravotnickou činností nenarušující poskytování zdravotních služeb a zdravotních výkonů.

(4) Poskytovatelům zdravotních služeb v lůžkových zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu se zněním zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a současně na základě Smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi uzavřených dne 22. 2. 2013 ve věci majetkového vypořádání s církvemi, ve smyslu ekonomické odluky církví od státu, zastává právní stanovisko, že osoby působící v duchovní službě nebudou státními zaměstnanci.

(a) S ohledem na stávající formu spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb v lůžkových zařízeních na jedné straně a představiteli církví na druhé straně doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR upravit vztah s kaplanem v LZZ pracovně právním vztahem.

(b) Upravit a doplnit vnitřní a organizační řády ohledně působení kaplanů v LZZ.

(c) Informovat všechny kliniky a oddělení o působení kaplana v LZZ.

(d) Vybavit personál instrukcemi o způsobu informování pacientů a návštěvníků.

(e) Zajistit v prostorách LZZ důstojné zázemí pro kaplanovu duchovní činnost:

• Ve vnitřních prostorách LZZ vyhradit prostornou a přístupnou místnost, opatřit ji označením „Kaple,“ vybavit křesťanským symbolem latinského kříže nad vstupem a uvnitř.

• Zřídit kancelář kaplana s obvyklým vybavením a označením.

(f) Zřetelným a srozumitelným způsobem informovat personál, přicházející pacienty

i návštěvníky o pracovišti a službách kaplana. Mezi vhodné způsoby informování patří zejména webové a intranetové stránky, orientačně informační cedule a tabule.

(5) Součinnost personálu LZZ

Pracovníci jednotlivých klinik a oddělení LZZ:

(a) Respektují právo kaplanů určovat liturgický průběh bohoslužebných a pastoračních setkání, přičemž zaměstnanci LZZ mohou do průběhu těchto setkání zasáhnout jen

v případech ohrožujících bezpečnost a zdraví zúčastněných osob.

(b) Respektují právo na zachovávání zpovědního nebo obdobného tajemství.

(c) Poskytují kaplanovi potřebnou součinnost.

(6) Kvalifikační požadavky na kaplana

• Dokončené teologické vzdělání na magisterském stupni.

• Absolvovaný kurz nemocničního kaplanství.

• Nejméně tři roky praxe v obecné pastorační péči.

• Jmenování na základě společného pověření Českou biskupskou konferencí

a Ekumenickou radou církví v ČR.

(7) Povinnosti a práva kaplana

Smyslem činnosti kaplana v LZZ je být důvěryhodným i důvěrným partnerem pacientů, personálu, případně i návštěvníků při řešení osobních, existenciálních, spirituálních, duchovních, etických a morálních otázek a potřeb.

Prací kaplana v LZZ nemá být dotčena jeho služba či postavení v církvi, řeholním řádu nebo kongregaci.

(a) Kaplan je zejména povinen:

• Řídit se při své činnosti v LZZ platnými zákony a vyhláškami upravujícími poskytování zdravotních služeb jakož i vnitřním a organizačním řádem LZZ.

• Řídit se organizačními pokyny vedení LZZ a pokyny vedoucích pracovníků jednotlivých klinik a oddělení.

• Spolupracovat s ošetřujícím personálem a poskytovat mu součinnost.

• Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, jež mají osobní, důvěrný či služební charakter.

• Umožnit či zprostředkovat návštěvu pacientem vyžádaného duchovního jiné církve či náboženské společnosti registrované v ČR.

(b) Práva kaplana

• Kaplan nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, může však se souhlasem pacienta znát jeho diagnosu.

• Vstupovat do lůžkových a společenských prostor klinik a oddělení LZZ. Vstup do jiných vnitřních prostor LZZ je možný po výslovném souhlasu personálu.

• Dle aktuálních možností vést s pacientem, pracovníkem personálu či návštěvníkem rozhovor v přiměřeném soukromí.

• Přinášet do prostor LZZ bohoslužebné předměty a potřeby v množství odpovídajícím míře a rozsahu konaných činností.

¹) Součástí Metodického pokynu je Příloha č. 1 Seznam církví členů České biskupské konference a členů Ekumenické rady církví v ČR.

Č.j: 8352/2017/ONP MZDRX00XQH4U

Příloha č. 1

Metodického pokynu

o duchovní péči v lůžkových zařízeních

poskytovatelů zdravotní péče

Seznam církví řádných členů:

České biskupské konference sídlem Thákurova 676/3, Praha 6, IČ 00540838,

Ekumenické rady církví v ČR sídlem Praha 10, Donská 370/5, IČ 00127370.

České biskupské konference

Církev římskokatolická, IČ 73632848, Thákurova 676/3, Praha 6

Církev řeckokatolická, IČ 73632465, Haštalské nám. 789/4, Praha 1

Ekumenické rady církví v ČR

Apoštolská církev, IČ 00489778, V Zídkách 402, Kolín 2

Bratrská jednota baptistů, IČ 00445231, Na Topolce 677/14, Praha 4

Církev bratrská, IČ 00445215, Soukenická 1193/15, Praha 1

Církev československá husitská, IČ 00445185, Wüchterlova 523/5 Praha 6

Českobratrská církev evangelická, IČ 00445223, Jungmannova 22/9, Praha 1

Evangelická církev augsburg. vyznání v ČR, IČ 62936611, V Jirchářích 152/14, Praha 1

Evangelická církev metodistická, IČ 00445240, Ječná 545/19, Praha 2

Jednota bratrská, IČ 47475111, Boženy Němcové 54/9, Liberec 5

Pravoslavná církev v českých zemích, IČ 00445177, V Jámě 1263/6, Praha 1

Slezská církev evangelická a v., IČ 00445312, Na nivách 259/7, Český Těšín

Starokatolická církev v ČR, IČ 00445304, Na bateriích 93/27, Praha 6

Pozorovatel Ekumenické rady církví v ČR,

Církev adventistů sedmého dne, IČ 00445193, Londýnská 623/30, Praha 2,

se ztotožňuje s obsahem Metodického pokynu ministra zdravotnictví k duchovní péči,

Č.j. 8352/2017/ONP a zavazuje se k jeho dodržování.